Skip

Vyberte zoznam príloh podľa typu podpory:

Zateplenie starších
rodinných domov

Nové rodinné domy s takmer
nulovou potrebou energie

Minimálny rozsah príloh žiadosti podanej pred realizáciou zateplenia rodinného domu tvoria prílohy 1. až 3. Prílohy 4. až 9. sa pri tomto spôsobe podania žiadosti doplnia po uskutočnení zateplenia rodinného domu. Pre poskytnutie príspevku je potrebné predložiť všetky povinné prílohy.

Doklad musí jednoznačne preukázať, že rodinný dom bol daný do užívania (skolaudovaný) pred viac ako 10 rokmi.

Môže ísť napr. o:

 • kolaudačné rozhodnutie,
 • rozhodnutie o pridelení súpisného čísla (obecný/mestský úrad),
 • zmluva o nadobudnutí rodinného domu, ktorej vklad bol povolený 10 rokov pred realizáciou zateplenia,
 • list vlastníctva, z ktorého vyplýva, že vklad predmetnej stavby bol 10 rokov pred realizáciou zateplenia,
 • vyjadrenie obce/mesta o veku rodinného domu, v ktorom bude jednoznačne označená stavba a uvedené, kedy bola podľa dostupných podkladov obce/mesta stavba daná do užívania, pričom obec/mesto uvedie, z akých listín vychádzala,
 • iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva dátum, kedy bola predmetná stavba daná do užívania a bola užívaná na bývanie.
 • v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb:

písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov - vzor dostupný na stiahnutie,

 • v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom - vzor dostupný na stiahnutie.

V prípade, ak je súčasťou prác zateplenie vonkajších obvodových stien tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS) a žiada sa naň príspevok. Pri zatepľovaní obvodových stien sa najčastejšie používa tzv. kontaktný zatepľovací systém (ETICS). Pri kontaktnom zatepľovacom systéme sa izolačný materiál aplikuje priamo na obvodovú stenu, pričom sa skladá z niekoľkých vrstiev. Pre každý systém je odskúšané spolupôsobenie zložiek a preto je potrebné si vybrať jeden systém, aplikovať ho ako celok, dodržiavať technológie a postupy odporúčané výrobcom pre získanie kvality garantovanej výrobcom. Zloženie vybratého kontaktného zatepľovacieho systému, výrobcov komponentov a deklarované parametre sú uvedené vo Vyhlásení o parametroch tepelnoizolačného systému. Toto tlačivo je najčastejšie dostupné priamo na stránke výrobcu.

Vyhotovuje projektant v rámci spracovania projektu alebo firma, ktorá bude práce realizovať (rozpočet, cenová ponuka, súpis prác k faktúre,...)

Zoznam všetkých faktúr vrátane dokladov o ich úhradách (zatepľovacie práce, projekčné práce,...), ktoré žiadateľ predloží po realizácii zateplenia rodinného domu.

Vzor dostupný v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Patria sem náklady preukazujúce:

 • realizáciu zateplenia rodinného domu - zateplenie vonkajších obvodových stien, zateplenie strechy, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, výmena otvorových konštrukcií a súvisiace práce pri zateplení,

 • vyregulovanie vykurovacieho systému po ukončení zateplenia rodinného domu - v prípade, ak je súčasťou prác vyregulovanie vykurovacieho systému, je potrebné brať do úvahy povinnosť vyplývajúcu z § 8 ods.2 písm. b) zákona,

 • výmenu zdroja tepla, vrátane kópie energetického štítku vymeneného zdroja tepla - v prípade, ak je súčasťou prác výmena existujúceho zdroja tepla za nový; za nový zdroj tepla nemohla byť poskytnutá podpora v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z prostriedkov Európskej únie,

 • realizáciu tepelnoizolačného systému a otvorových konštrukcií v novozhotovovaných konštrukciách - do oprávnených nákladov na zateplenie rodinného domu bude možné započítať aj náklady na tepelnoizolačný systém a osadenie otvorových konštrukcií do novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu.

Patria sem náklady za:

 • spracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia - v prípade, ak sa žiada aj o príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu,

 • vypracovanie žiadosti o príspevok v prípade, ak sa žiada aj o príspevok na vypracovanie žiadosti o príspevok,

 • spracovanie energetického certifikátu na zateplený rodinný dom v prípade, ak sa žiada aj o príspevok za vypracovanie energetického certifikátu zatepleného rodinného domu.

Predkladá sa v prípade, ak je súčasťou prác výmena existujúceho zdroja tepla za nový. Minimálne technické parametre, ktoré musí nový zdroj tepla dosiahnuť sú uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - zdroj tepla musí byť zaradený do triedy energetickej účinnosti A alebo lepšej.
Fotodokumentácia by mala obsahovať fotografie realizácie zateplenia rodinného domu, zatepleného rodinného domu a príp. aj pôvodného stavu. Fotografie by mali obsahovať všetky realizované práce, t.j. okrem zateplenia obvodových stien aj prípadné zateplenie strechy a stropu pod povalou, zateplenie vnútorných konštrukcií (strop pivnice a pod.), výmenu kotla a pod. Rozsahovo postačuje väčšinou 10-20 fotografií, s tým, že ich môže byť vytlačených aj viac na jednom liste papiera.

Číslo energetického certifikátu sa vyplní pri podaní elektronickej žiadosti, resp. pri doplnení dokladov po realizácii zateplenia v prípade podania žiadosti pred zateplením rodinného domu.

Ministerstvo bude jeho vypracovanie a údaje v ňom uvedené overovať v centrálnej evidencii energetických certifikátov.

Čo by mala dokumentácia obsahovať sa dočítate v časti Pre projektantov.

NIE JE POTREBNÉ PREDKLADAŤ SADU OVERENÚ V STAVEBNOM KONANÍ.

Predkladá sa kópia kolaudačného rozhodnutia novostavby rodinného domu s vyznačenou právoplatnosťou.

Fotodokumentácia by mala obsahovať fotografie dokončenej stavby z každej strany a fotografie technických zariadení, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť (napr. tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, rekuperácia). Súčasťou môžu byť aj fotografie z realizácie stavby rodinného domu.

 • v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb:

písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov - vzor dostupný na stiahnutie,

 • v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom - vzor dostupný na stiahnutie.

Číslo energetického certifikátu sa vyplní pri podaní elektronickej žiadosti.

Ministerstvo si jeho vypracovanie a údaje rozhodujúce pre poskytnutie príspevku overí v centrálnej evidencii energetických certifikátov.

Upozornenie

V konaní o poskytnutí príspevku sa vychádza z predloženej žiadosti vrátane príloh, pričom konečné rozhodnutie musí byť preskúmateľné ešte niekoľko rokov po jeho vydaní. Doručená žiadosť vrátane príloh tak aj po rozhodnutí zostane súčasťou spisu ministerstva a nebude vrátená žiadateľovi.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 • Námestie slobody č. 6
 • P.O.BOX 100
 • 810 05 Bratislava
 • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE