Skip

Pri podávaní žiadosti je rozhodujúce, či je podávaná pred alebo až po zateplení rodinného domu.

Podanie žiadosti
PRED ZATEPLENÍM RODINNÉHO DOMU

Podanie žiadosti
PO ZATEPLENÍ RODINNÉHO DOMU

1

Pozrite si základné podmienky poskytnutia príspevku

Základné podmienky pre starší rodinný dom

Nachádza sa na území Slovenskej republiky

Zatepľovaný objekt musí byť v zmysle stavebného zákona rodinným domom, a na jeho adrese nesmie byť zapísané sídlo právnickej osoby, resp. miesto podnikania fyzickej osoby.

Na rodinný dom je možné poskytnúť príspevok iba jeden krát. Príspevok je možné poskytnúť, ak na jeho zateplenie v minulosti nebol poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Výstavba rodinného domu pomocou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania nie je prekážka pre poskytnutie príspevku na jeho zateplenie.

Rozhodujúci je dátum prvej kolaudácie rodinného domu, t.j. dátum, kedy bola ukončená jeho výstavba. Kolaudácia prípadnej prestavby alebo prístavby nemá vplyv na overenie tejto podmienky.

Overuje sa z energetického certifikátu, resp. z projektového energetického hodnotenia (celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií podľa technickej normy STN EN ISO 13790/NA. Pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží, situovanie vykurovaných/nevykurovaných priestorov v stavbe a pod.).

Technické podmienky zateplenia

Stavebná konštrukcia, ktorá nebude predmetom zateplenia alebo výmeny – ponechá sa v existujúcom stave, musí spĺňať požiadavku maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Umax podľa STN 73 0540-2.

Pri kontaktnom zatepľovacom systéme sa izolačný materiál aplikuje priamo na obvodovú stenu, pričom sa skladá z niekoľkých vrstiev. Pre každý systém je odskúšané spolupôsobenie zložiek a preto je potrebné si vybrať jeden systém, aplikovať ho ako celok, dodržiavať technológie a stanovené postupy pre získanie kvality garantovanej výrobcom. Zloženie vybratého kontaktného zatepľovacieho systému, výrobcov komponentov a deklarované parametre sú uvedené vo Vyhlásení o parametroch tepelnoizolačného systému.

2

Oslovte projektanta

Zoznam projektantov nájdete v sekcii Zoznam špecialistov.

3

Prerokujte svoj stavebný zámer s príslušným stavebným úradom (ohlásenie, resp. stavebné povolenie)

4

Skompletizujte si povinné prílohy k žiadosti

Doklad musí jednoznačne preukázať, že rodinný dom bol daný do užívania (skolaudovaný) pred viac ako 10 rokmi.

Môže ísť napr. o:

 • kolaudačné rozhodnutie,
 • rozhodnutie o pridelení súpisného čísla (obecný/mestský úrad),
 • zmluva o nadobudnutí rodinného domu, ktorej vklad bol povolený 10 rokov pred realizáciou zateplenia,
 • list vlastníctva, z ktorého vyplýva, že vklad predmetnej stavby bol 10 rokov pred realizáciou zateplenia,
 • vyjadrenie obce/mesta o veku rodinného domu, v ktorom bude jednoznačne označená stavba a uvedené, kedy bola podľa dostupných podkladov obce/mesta stavba daná do užívania, pričom obec/mesto uvedie, z akých listín vychádzala,
 • iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva dátum, kedy bola predmetná stavba daná do užívania a bola užívaná na bývanie.
 • v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb:

písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov - vzor dostupný na stiahnutie,

 • v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom - vzor dostupný na stiahnutie.

Upozornenie

V konaní o poskytnutí príspevku sa vychádza z predloženej žiadosti vrátane príloh, pričom konečné rozhodnutie musí byť preskúmateľné ešte niekoľko rokov po jeho vydaní. Doručená žiadosť vrátane príloh tak aj po rozhodnutí zostane súčasťou spisu ministerstva a nebude vrátená žiadateľovi.

5

Vyplňte elektronickú žiadosť o príspevok na zateplenie rodinného domu

Elektronickú žiadosť nájdete v sekcii Podanie žiadosti. Pri vypĺňaní elektronického formulára žiadosti postupujte podľa Manuálu.

Žiadosť je možné vyplniť len ak je aktívna výzva na daný typ žiadosti a nebol naplnený limit.

6

Doručte ministerstvu žiadosť o príspevok spolu s povinnými prílohami v listovej podobe

Po záväznom odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť vytlačiť a podpísanú spolu s prílohami podať na poštovú prepravu alebo doručiť do podateľne ministerstva do 10 pracovných dní.

Pre zjednodušenie komunikácie s ministerstvom uvádzajte vždy identifikačné číslo žiadosti vo formáte napr. Z5/2019/501.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Úradné hodiny v podateľni
Pondelok – Piatok:
8:00 – 15:30 hod.

7

Kontrola žiadosti

Ministerstvo overí, či žiadosť obsahuje všetky povinné prílohy, ktoré preukazujú splnenie zákonných podmienok. Ak tomu tak nie je, ministerstvo vyzve žiadateľa na ich doplnenie. Prílohy je nutné doplniť v zákonom stanovenej lehote (10 pracovných dní), inak sa konanie o poskytnutí príspevku zastaví.

8

Vydanie rozhodnutia

Ak žiadosť obsahuje všetky potrebné prílohy a tie preukazujú splnenie zákonných podmienok, konanie o poskytnutí príspevku bude prerušené na dobu jedného roka, pričom bude žiadateľovi zarezervovaná maximálna možná výška príspevku (8800 eur).
Príspevok sa poskytuje až po realizácii zateplenia.

9

Realizácia zateplenia

Žiadateľ má čas po dobu jedného roka na realizáciu a uhradenie všetkých prác v súlade s projektovou dokumentáciou a zabezpečenie energetického certifikátu.

Ak žiadateľ v ročnej lehote nedoplní prílohy preukazujúce realizáciu prác, ministerstvo konanie o poskytnutí príspevku zastaví.

10

Doplnenie príloh

V prípade, ak je súčasťou prác zateplenie vonkajších obvodových stien tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS) a žiada sa naň príspevok. Pri zatepľovaní obvodových stien sa najčastejšie používa tzv. kontaktný zatepľovací systém (ETICS). Pri kontaktnom zatepľovacom systéme sa izolačný materiál aplikuje priamo na obvodovú stenu, pričom sa skladá z niekoľkých vrstiev. Pre každý systém je odskúšané spolupôsobenie zložiek a preto je potrebné si vybrať jeden systém, aplikovať ho ako celok, dodržiavať technológie a postupy odporúčané výrobcom pre získanie kvality garantovanej výrobcom. Zloženie vybratého kontaktného zatepľovacieho systému, výrobcov komponentov a deklarované parametre sú uvedené vo Vyhlásení o parametroch tepelnoizolačného systému. Toto tlačivo je najčastejšie dostupné priamo na stránke výrobcu.

Vyhotovuje projektant v rámci spracovania projektu alebo firma, ktorá bude práce realizovať (rozpočet, cenová ponuka, súpis prác k faktúre,...)

Zoznam všetkých faktúr vrátane dokladov o ich úhradách (zatepľovacie práce, projekčné práce,...), ktoré žiadateľ predloží po realizácii zateplenia rodinného domu.

Vzor dostupný v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Patria sem náklady preukazujúce:

 • realizáciu zateplenia rodinného domu - zateplenie vonkajších obvodových stien, zateplenie strechy, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, výmena otvorových konštrukcií a súvisiace práce pri zateplení,

 • vyregulovanie vykurovacieho systému po ukončení zateplenia rodinného domu - v prípade, ak je súčasťou prác vyregulovanie vykurovacieho systému, je potrebné brať do úvahy povinnosť vyplývajúcu z § 8 ods.2 písm. b) zákona,

 • výmenu zdroja tepla, vrátane kópie energetického štítku vymeneného zdroja tepla - v prípade, ak je súčasťou prác výmena existujúceho zdroja tepla za nový; za nový zdroj tepla nemohla byť poskytnutá podpora v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z prostriedkov Európskej únie,

 • realizáciu tepelnoizolačného systému a otvorových konštrukcií v novozhotovovaných konštrukciách - do oprávnených nákladov na zateplenie rodinného domu bude možné započítať aj náklady na tepelnoizolačný systém a osadenie otvorových konštrukcií do novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu.

Patria sem náklady za:

 • spracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia - v prípade, ak sa žiada aj o príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu,

 • vypracovanie žiadosti o príspevok v prípade, ak sa žiada aj o príspevok na vypracovanie žiadosti o príspevok,

 • spracovanie energetického certifikátu na zateplený rodinný dom v prípade, ak sa žiada aj o príspevok za vypracovanie energetického certifikátu zatepleného rodinného domu.

Predkladá sa v prípade, ak je súčasťou prác výmena existujúceho zdroja tepla za nový. Minimálne technické parametre, ktoré musí nový zdroj tepla dosiahnuť sú uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - zdroj tepla musí byť zaradený do triedy energetickej účinnosti A alebo lepšej.
Fotodokumentácia by mala obsahovať fotografie realizácie zateplenia rodinného domu, zatepleného rodinného domu a príp. aj pôvodného stavu. Fotografie by mali obsahovať všetky realizované práce, t.j. okrem zateplenia obvodových stien aj prípadné zateplenie strechy a stropu pod povalou, zateplenie vnútorných konštrukcií (strop pivnice a pod.), výmenu kotla a pod. Rozsahovo postačuje väčšinou 10-20 fotografií, s tým, že ich môže byť vytlačených aj viac na jednom liste papiera.

Číslo energetického certifikátu sa oznámi spolu s doplnením dokladov po realizácii zateplenia.

Ministerstvo bude jeho vypracovanie a údaje v ňom uvedené overovať v centrálnej evidencii energetických certifikátov.

Upozornenie

V konaní o poskytnutí príspevku sa vychádza z predloženej žiadosti vrátane príloh, pričom konečné rozhodnutie musí byť preskúmateľné ešte niekoľko rokov po jeho vydaní. Doručená žiadosť vrátane príloh tak aj po rozhodnutí zostane súčasťou spisu ministerstva a nebude vrátená žiadateľovi.

11

Kontrola doplnenej žiadosti

Po predložení dodatočných príloh preukazujúcich zateplenie rodinného domu ministerstvo skontroluje, či rodinný dom spĺňa všetky zákonné podmienky.
Ak nastali počas realizácie zmeny voči projektovej dokumentácii, musí byť z predložených dokladov zrejmé, že aj napriek zmenám sú stále splnené všetky zákonné podmienky.

12

Vydanie rozhodnutia o poskytnutí príspevku

Po posúdení kompletnej žiadosti ministerstvo vydá jedno z týchto rozhodnutí:

 • rozhodnutie o poskytnutí príspevku, v ktorom je uvedené aj stanovenie výšky poskytovaného príspevku. Po prevzatí rozhodnutia odporúčame skontrolovať číslo účtu, na ktorý bude poskytnutý príspevok.
 • rozhodnutie o neposkytnutí príspevku, v prípade, ak žiadosť nespĺňa niektorú zo zákonných podmienok, ministerstvo vydá rozhodnutie o neposkytnutí príspevku.

13

Poskytnutie príspevku

Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po 15 dňoch od jeho doručenia. V prípade, ak voči rozhodnutiu nemáte námietky, túto lehotu môžete skrátiť vzdaním sa práva odvolania - vzor dostupný na stiahnutie.
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia bude v lehote 60 dní (30 dní pre žiadosti podané v rámci výzvy Z5/2019) poskytnutý príspevok bezhotovostným prevodom na účet uvedený v rozhodnutí.

1

Pozrite si základné podmienky poskytnutia príspevku

Základné podmienky pre starší rodinný dom

Nachádza sa na území Slovenskej republiky

Zatepľovaný objekt musí byť v zmysle stavebného zákona rodinným domom, a na jeho adrese nesmie byť zapísané sídlo právnickej osoby, resp. miesto podnikania fyzickej osoby.

Na rodinný dom je možné poskytnúť príspevok iba jeden krát. Príspevok je možné poskytnúť, ak na jeho zateplenie v minulosti nebol poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Výstavba rodinného domu pomocou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania nie je prekážka pre poskytnutie príspevku na jeho zateplenie.

Rozhodujúci je dátum prvej kolaudácie rodinného domu, t.j. dátum, kedy bola ukončená jeho výstavba. Kolaudácia prípadnej prestavby alebo prístavby nemá vplyv na overenie tejto podmienky.

Overuje sa z energetického certifikátu, resp. z projektového energetického hodnotenia (celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií podľa technickej normy STN EN ISO 13790/NA. Pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží, situovanie vykurovaných/nevykurovaných priestorov v stavbe a pod.).

Technické podmienky zateplenia

Stavebná konštrukcia, ktorá nebude predmetom zateplenia alebo výmeny – ponechá sa v existujúcom stave, musí spĺňať požiadavku maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Umax podľa STN 73 0540-2.

Pri kontaktnom zatepľovacom systéme sa izolačný materiál aplikuje priamo na obvodovú stenu, pričom sa skladá z niekoľkých vrstiev. Pre každý systém je odskúšané spolupôsobenie zložiek a preto je potrebné si vybrať jeden systém, aplikovať ho ako celok, dodržiavať technológie a stanovené postupy pre získanie kvality garantovanej výrobcom. Zloženie vybratého kontaktného zatepľovacieho systému, výrobcov komponentov a deklarované parametre sú uvedené vo Vyhlásení o parametroch tepelnoizolačného systému.

2

Skompletizujte si povinné prílohy k žiadosti

Doklad musí jednoznačne preukázať, že rodinný dom bol daný do užívania (skolaudovaný) pred viac ako 10 rokmi.

Môže ísť napr. o:

 • kolaudačné rozhodnutie,
 • rozhodnutie o pridelení súpisného čísla (obecný/mestský úrad),
 • zmluva o nadobudnutí rodinného domu, ktorej vklad bol povolený 10 rokov pred realizáciou zateplenia,
 • list vlastníctva, z ktorého vyplýva, že vklad predmetnej stavby bol 10 rokov pred realizáciou zateplenia,
 • vyjadrenie obce/mesta o veku rodinného domu, v ktorom bude jednoznačne označená stavba a uvedené, kedy bola podľa dostupných podkladov obce/mesta stavba daná do užívania, pričom obec/mesto uvedie, z akých listín vychádzala,
 • iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva dátum, kedy bola predmetná stavba daná do užívania a bola užívaná na bývanie.
 • v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb:

písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov - vzor dostupný na stiahnutie,

 • v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom - vzor dostupný na stiahnutie.

V prípade, ak je súčasťou prác zateplenie vonkajších obvodových stien tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS) a žiada sa naň príspevok. Pri zatepľovaní obvodových stien sa najčastejšie používa tzv. kontaktný zatepľovací systém (ETICS). Pri kontaktnom zatepľovacom systéme sa izolačný materiál aplikuje priamo na obvodovú stenu, pričom sa skladá z niekoľkých vrstiev. Pre každý systém je odskúšané spolupôsobenie zložiek a preto je potrebné si vybrať jeden systém, aplikovať ho ako celok, dodržiavať technológie a postupy odporúčané výrobcom pre získanie kvality garantovanej výrobcom. Zloženie vybratého kontaktného zatepľovacieho systému, výrobcov komponentov a deklarované parametre sú uvedené vo Vyhlásení o parametroch tepelnoizolačného systému. Toto tlačivo je najčastejšie dostupné priamo na stránke výrobcu.

Vyhotovuje projektant v rámci spracovania projektu alebo firma, ktorá bude práce realizovať (rozpočet, cenová ponuka, súpis prác k faktúre,...)

Zoznam všetkých faktúr vrátane dokladov o ich úhradách (zatepľovacie práce, projekčné práce,...), ktoré žiadateľ predloží po realizácii zateplenia rodinného domu.

Vzor dostupný v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Patria sem náklady preukazujúce:

 • realizáciu zateplenia rodinného domu - zateplenie vonkajších obvodových stien, zateplenie strechy, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, výmena otvorových konštrukcií a súvisiace práce pri zateplení,

 • vyregulovanie vykurovacieho systému po ukončení zateplenia rodinného domu - v prípade, ak je súčasťou prác vyregulovanie vykurovacieho systému, je potrebné brať do úvahy povinnosť vyplývajúcu z § 8 ods.2 písm. b) zákona,

 • výmenu zdroja tepla, vrátane kópie energetického štítku vymeneného zdroja tepla - v prípade, ak je súčasťou prác výmena existujúceho zdroja tepla za nový; za nový zdroj tepla nemohla byť poskytnutá podpora v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z prostriedkov Európskej únie,

 • realizáciu tepelnoizolačného systému a otvorových konštrukcií v novozhotovovaných konštrukciách - do oprávnených nákladov na zateplenie rodinného domu bude možné započítať aj náklady na tepelnoizolačný systém a osadenie otvorových konštrukcií do novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu.

Patria sem náklady za:

 • spracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia - v prípade, ak sa žiada aj o príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu,

 • vypracovanie žiadosti o príspevok v prípade, ak sa žiada aj o príspevok na vypracovanie žiadosti o príspevok,

 • spracovanie energetického certifikátu na zateplený rodinný dom v prípade, ak sa žiada aj o príspevok za vypracovanie energetického certifikátu zatepleného rodinného domu.

Predkladá sa v prípade, ak je súčasťou prác výmena existujúceho zdroja tepla za nový. Minimálne technické parametre, ktoré musí nový zdroj tepla dosiahnuť sú uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - zdroj tepla musí byť zaradený do triedy energetickej účinnosti A alebo lepšej.
Fotodokumentácia by mala obsahovať fotografie realizácie zateplenia rodinného domu, zatepleného rodinného domu a príp. aj pôvodného stavu. Fotografie by mali obsahovať všetky realizované práce, t.j. okrem zateplenia obvodových stien aj prípadné zateplenie strechy a stropu pod povalou, zateplenie vnútorných konštrukcií (strop pivnice a pod.), výmenu kotla a pod. Rozsahovo postačuje väčšinou 10-20 fotografií, s tým, že ich môže byť vytlačených aj viac na jednom liste papiera.

Číslo energetického certifikátu sa vyplní pri podaní elektronickej žiadosti.

Ministerstvo bude jeho vypracovanie a údaje v ňom uvedené overovať v centrálnej evidencii energetických certifikátov.

Upozornenie

V konaní o poskytnutí príspevku sa vychádza z predloženej žiadosti vrátane príloh, pričom konečné rozhodnutie musí byť preskúmateľné ešte niekoľko rokov po jeho vydaní. Doručená žiadosť vrátane príloh tak aj po rozhodnutí zostane súčasťou spisu ministerstva a nebude vrátená žiadateľovi.

3

Vyplňte elektronickú žiadosť o príspevok na zateplenie rodinného domu

Elektronickú žiadosť nájdete v sekcii Podanie žiadosti. Pri vypĺňaní elektronického formulára žiadosti postupujte podľa Manuálu.

Žiadosť je možné vyplniť len ak je aktívna výzva na daný typ žiadosti a nebol naplnený limit.

4

Doručte ministerstvu žiadosť o príspevok spolu s povinnými prílohami v listovej podobe

Po záväznom odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť vytlačiť a podpísanú spolu s prílohami podať na poštovú prepravu alebo doručiť do podateľne ministerstva do 10 pracovných dní.

Pre zjednodušenie komunikácie s ministerstvom uvádzajte vždy identifikačné číslo žiadosti vo formáte napr. Z5/2019/501.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Úradné hodiny v podateľni
Pondelok – Piatok:
8:00 – 15:30 hod.

5

Kontrola žiadosti

Ministerstvo overí, či žiadosť obsahuje všetky povinné prílohy, ktoré preukazujú splnenie zákonných podmienok. Ak tomu tak nie je, ministerstvo vyzve žiadateľa na ich doplnenie. Prílohy je nutné doplniť v zákonom stanovenej lehote (10 pracovných dní), inak sa konanie o poskytnutí príspevku zastaví.

6

Vydanie rozhodnutia o poskytnutí príspevku

Po posúdení kompletnej žiadosti ministerstvo vydá jedno z týchto rozhodnutí:

 • rozhodnutie o poskytnutí príspevku, v ktorom je uvedené aj stanovenie výšky poskytovaného príspevku. Po prevzatí rozhodnutia odporúčame skontrolovať číslo účtu, na ktorý bude poskytnutý príspevok.
 • rozhodnutie o neposkytnutí príspevku, v prípade, ak žiadosť nespĺňa niektorú zo zákonných podmienok, ministerstvo vydá rozhodnutie o neposkytnutí príspevku.

7

Poskytnutie príspevku

Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po 15 dňoch od jeho doručenia. V prípade, ak voči rozhodnutiu nemáte námietky, túto lehotu môžete skrátiť vzdaním sa práva odvolania - vzor dostupný na stiahnutie.
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia bude v lehote 60 dní (30 dní pre žiadosti podané v rámci výzvy Z5/2019) poskytnutý príspevok bezhotovostným prevodom na účet uvedený v rozhodnutí.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 • Námestie slobody č. 6
 • P.O.BOX 100
 • 810 05 Bratislava
 • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE