Skip

Ministerstvo dopravy a výstavby SR podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 107/2019 Z. z poskytuje príspevok s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov.

Účel príspevku

Príspevok je poskytovaný na stavebné úpravy, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy s cieľom zlepšiť energetickú hospodárnosť rodinného domu. Príspevok pokryje časť nákladov, ktoré boli vynaložené na zateplenie rodinného domu.

Zateplenie obvodových stien rodinného domu formou prevetrávanej fasády alebo kontaktným zatepľovacím systémom tzv. ETICS, pri ktorom je pre získanie kvality garantovanej výrobcom potrebné postupovať v súlade s vyhlásením o parametroch aplikovaného tepelnoizolačného systému.

Dodatočné zateplenie šikmín v šikmej streche; zateplenie šikmých a vodorovných častí pri hambálku; zateplenie plochej strechy; zateplenie stropu nevyužívanej povaly; zateplenie terasy a lodžie, ktoré tvoria strop vykurovaných miestností...

Zateplenie stropu nad nevykurovaným suterénom; zateplenie steny oddeľujúcej vykurovaný priestor od nevykurovaného, napríklad pri nevykurovanej garáži...

Výmena otvorových konštrukcií, ktoré tvoria teplovýmenný obal rodinného domu podľa projektového energetického hodnotenia: výmena existujúcich okien, strešných okien, vchodových dverí, garážovej brány, presklených častí zasklených stien...

rodinny-dom-zateplenie

Súvisiace oprávnené náklady

Po zateplení rodinného domu sa výrazne zmení požiadavka na dodávané teplo do jednotlivých miestností. Úlohou hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy je posúdiť novovzniknutý stav, prepočítať, aké má zateplený dom straty a po vyhodnotení týchto informácií správne nastaviť – vyregulovať vykurovaciu sústavu. Realizuje sa nastavenie termostatických hlavíc na radiátoroch, rozdeľovačov, regulačných ventilov a pod. Vyregulovanie vykurovacej sústavy po zateplení rodinného domu je vyžadované aj legislatívou: § 8 zákona č. 555/2005 Z. z.

Zahŕňajú práce priamo vyvolané zatepľovacími prácami ako je napr. demontáž a opätovná montáž zábradlí, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístrešku, obnovu vstupu do rodinného domu a pod.

Výmena existujúceho hlavného zdroja tepla za nový. Zdrojom tepla sa rozumie kotol, tepelné čerpadlo a pod., pričom návrh jeho výmeny je obsiahnutý v projektovej dokumentácie obnovy rodinného domu. Požiadavky na zdroj tepla sú špecifikované vždy v aktuálnej vo vyhlásenej výzve, pričom požiadavka na vymenený zdroj tepla v poslednej výzve bola, aby bol zaradený do triedy energetickej účinnosti A alebo lepšej. Náklady za na výmenu zdroja tepla sa do oprávnených nákladov započítajú iba v prípade, ak neboli uplatnené v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z prostriedkov EÚ.

Do oprávnených nákladov na zateplenie rodinného domu je možné započítať aj náklady na realizáciu tepelnoizolačného systému a osadenie otvorových konštrukcií do novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu – napr. ak sa spolu s obnovou obálky rodinného domu realizuje aj prípadná prístavba, do oprávnených nákladov môže byť započítaná aj tepelná izolácia tejto prístavby - tieto novozhotovované konštrukcie musia samozrejme spĺňať technické parametre kladené na novú výstavbu.

Výška príspevku

Príspevok žiadateľovi pokryje časť oprávnených nákladov, ktoré vynaložil na realizáciu zateplenia rodinného domu. Náklady zahŕňajú výdavky za materiál a práce na zateplení vrátane DPH začaté po 31. decembri 2014. Celková výška príspevku môže dosiahnuť až 8800 eur.

Výpočet

Výška príspevku sa vypočíta ako nižšia z dvoch súm. Suma 1 je súčet príspevkov podľa dosiahnutých tepelnoizolačných vlastností zatepľovaných plôch konštrukcií (tabuľka č. 1) v maximálne hodnote 7000 eur a príspevku podľa dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu (tabuľka č. 2) v maximálnej hodnote 1000 eur. Suma 2 sa vypočíta ako 40 % všetkých oprávnených a uhradených nákladov.

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť najviac o sumu 800 eur o náklady za vypracovanie všetkej potrebnej dokumentácie.

Tabuľka č. 1: Príspevok podľa dosiahnutých tepelnoizolačných vlastností obnovených alebo vymenených stavebných konštrukciách (uvedené v energetickom certifikáte alebo projektovom energetickom hodnotení)

zateplenie-tabulka_1

Tabuľka č. 2: Príspevok podľa dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu po zateplení

zateplenie-tabulka-2

Príklad 1

Čiastočne podpivničený rodinný dom postavený v 70-tych rokoch. Predmetom obnovy je výmena otvorových konštrukcií. Ostatné konštrukcie ponechané v existujúcom stave vyhovujú minimálnym požiadavkám.

Podrobnejší popis:

Príklad 1 [.pdf, 54kB]

Príklad 2

Podpivničený rodinný dom s obytným podkrovým postavený v 80-tych rokoch. Predmetom obnovy je zateplenie obvodových stien a výmena otvorových konštrukcií. Ostatné konštrukcie sú obnovené v minulosti a vyhovujú minimálnym požiadavkám.

Podrobnejší popis:

Príklad 2 [.pdf, 54kB]

Príklad 3

Dvojpodlažný rodinný dom postavený v 60-tych rokoch. Predmetom obnovy je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie plochej strechy, výmena otvorových konštrukcií a výmena zdroja tepla.

Podrobnejší popis:

Príklad 3 [.pdf, 54kB]

Podmienky poskytnutia príspevku

Základné podmienky pre starší rodinný dom

Nachádza sa na území Slovenskej republiky

Zatepľovaný objekt musí byť v zmysle stavebného zákona rodinným domom a na jeho adrese nesmie byť zapísané sídlo právnickej osoby, resp. miesto podnikania fyzickej osoby.

Na rodinný dom je možné poskytnúť príspevok iba jeden krát. Príspevok je možné poskytnúť, ak na jeho zateplenie v minulosti nebol poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Výstavba rodinného domu pomocou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania nie je prekážka pre poskytnutie príspevku na jeho zateplenie.

Rozhodujúci je dátum prvej kolaudácie rodinného domu, t.j. dátum, kedy bola ukončená jeho výstavba. Kolaudácia prípadnej prestavby alebo prístavby nemá vplyv na overenie tejto podmienky.

Overuje sa z energetického certifikátu, resp. z projektového energetického hodnotenia (celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií podľa technickej normy STN EN ISO 13790/NA. Pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží, situovanie vykurovaných/nevykurovaných priestorov v stavbe a pod.).

Technické podmienky zateplenia

Stavebná konštrukcia, ktorá nebude predmetom zateplenia alebo výmeny – ponechá sa v existujúcom stave, musí spĺňať požiadavku maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla Umax podľa STN 73 0540-2.

Pri kontaktnom zatepľovacom systéme sa izolačný materiál aplikuje priamo na obvodovú stenu, pričom sa skladá z niekoľkých vrstiev. Pre každý systém je odskúšané spolupôsobenie zložiek a preto je potrebné si vybrať jeden systém, aplikovať ho ako celok, dodržiavať technológie a stanovené postupy pre získanie kvality garantovanej výrobcom. Zloženie vybratého kontaktného zatepľovacieho systému, výrobcov komponentov a deklarované parametre sú uvedené vo Vyhlásení o parametroch tepelnoizolačného systému.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE