Skip

Vyberte oblasť podľa typu podpory:

Zateplenie starších
rodinných domov

Nové rodinné domy s takmer
nulovou potrebou energie

Preukázanie zákonných podmienok

Súčiniteľ prechodu tepla obnovovaných/vymieňaných/novozhotovovaných stavebných konštrukcií musí byť menší alebo rovný ako normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie podľa slovenskej technickej normy (tretí stĺpec UN, štvrtý stĺpec Ur1 alebo piaty stĺpec Ur2 tabuľky č. 1 alebo č. 2 v STN 73 0540-2) platná v čase vypracovania projektovej dokumentácie, resp. v čase podania žiadosti o stavebné povolenie (podľa rozsahu stavebných úprav - pozri stavebný zákon). Od 1. 1. 2021 je teda potrebné splnenie normalizovanej hodnoty s označením Ur2.

Predchádzajúca podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade, ak pri týchto stavebných konštrukciách nie je z funkčných alebo technických dôvodov umožnené splnenie normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy (UN, Ur1 alebo Ur2 tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540-2), ale je splnená aspoň maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy (druhý stĺpec Umax tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540-2) a súčasne sú tieto dôvody uvedené v projektovej dokumentácii (§ 9e ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z.). 

Súčiniteľ prechodu tepla neobnovovaných/nevymieňaných stavebných konštrukcií musí byť menší alebo rovný ako maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie podľa slovenskej technickej normy (druhý stĺpec Umax tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540-2).

Celková podlahová plocha rodinného domu sa zistí z vonkajších rozmerov budovy podľa slovenskej technickej normy (STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov, Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie, Národná príloha) bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií.

Určuje sa pomocou teplovýmenného obalu vymedzujúceho priestory s upravovanými vnútornými podmienkami a priestory s neupravovanými podmienkami (exteriér, nevykurované miestnosti a podlažia,...).

Požiadavka je splnená, ak je celková podlahová plocha jednopodlažného rodinného domu najviac 150 m2 a viacpodlažného rodinného domu najviac 300 m2.

V prípade, ak je súčasťou prác aj zateplenie obvodových stien kontaktným tepelnoizolačným systémom (ETICS) a v rámci žiadosti sa žiada o príspevok aj na túto konštrukciu, takéto zateplenie musí byť navrhnuté a uskutočnené takým tepelnoizolačným systémom, na ktorý vydal výrobca daného systému Vyhlásenie o parametroch (pozor, nejde o vyhlásenie o parametroch výrobku, napr. materiálu tepelnej izolácie, ale vyhlásenie o parametroch systému ako celku).

V takom prípade teda musí projektant navrhnúť zateplenie obvodových stien, ktoré bude v súlade s konkrétnym tepelnoizolačným systémom.

Rozsah projektovej dokumentácie

V prípade významnej obnovy rodinného domu (§ 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z.) by projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu predkladaná ako súčasť žiadosti mala obsahovať najmä:

  • technickú správu,
  • výkresovú časť (pôdorysy všetkých podlaží, rez objektom, pohľady, situáciu) s vyznačeným návrhom obnovy,
  • projektové energetické hodnotenie (rozsah stanovuje príloha č. 1 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.).

Odporúčame (zdôvodnenie nižšie), aby súčasťou projektovej dokumentácie bolo aj:

  • vyhlásenie o parametroch teplelnoizolačného systému vydané výrobcom systému.

Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu musí obsahovať návrh technického riešenia zateplenia rodinného domu (medzi zateplenie patrí napr. zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií, výmena okien a dverí) a musí z nej byť možné overiť splnenie všetkých zákonných podmienok pre poskytnutie príspevku, ako aj veľkosť teplovýmenných plôch jednotlivých stavebných konštrukcií, ktoré môžu byť určujúce pri výpočte výšky príspevku.

Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu pri realizácii iba niektorých opatrení (napr. zateplenie len obvodových stien alebo zateplenie len strešného plášťa alebo výmena len okien,...) musí byť v takom rozsahu, aby z nej bolo možné overiť všetky podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj informácie potrebné k určeniu jeho výšky. Nemusí však byť v rovnakej podrobnosti, napr. ak je opatrením na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu iba výmena okien, tak výkresová časť projektovej dokumentácie zateplenia môže byť použitá z projektovej dokumentácie vypracovanej k výstavbe rodinného domu (ale iba v prípade, ak súhlasí so súčasným stavom a ostatné konštrukcie vyhovujú požiadavkám na neobnovené/nevymieňané stavebné konštrukcie).

 

ODPORÚČANIE:

V prípade, ak žiadateľ žiada o poskytnutie príspevku aj na zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS), takéto zateplenie je povinné uskutočniť, a teda aj navrhnúť v súlade s Vyhlásením o parametroch tepelnoizolačného systému vydaným výrobcom systému. Splnenie tejto zákonnej podmienky (§ 9e ods. 1 písm.c) zákona č. 555/2005 Z. z.) sa preukazuje predložím daného Vyhlásenia (bežne dostupné na internetovej stránke výrobcu zatepľovacieho systému) po realizácii zateplenia. Nakoľko si žiadatelia túto povinnosť niekedy neuvedomia, prípadne nastane situácia, kedy na odporúčanie zhotoviteľa pristúpia k zmene zatepľovacieho materiálu, odporúčame, aby Vyhlásenie o parametroch tepelnoizolačného systému priložil už priamo projektant k projektovej dokumentácii a upozornil žiadateľa, aby pri realizácii zateplenia obvodových stien zabezpečil uskutočenie zateplenia v súlade s predloženým Vyhlásením (vyhlásenie zvykne obsahovať prílohu, v ktorej sú uvedené konkrétne komponenty zatepľovacieho systému).

Minimálny rozsah prác pri zateplení rodinného domu

Príspevok je možné poskytnúť aj v prípade, ak sa nerealizuje obnova/výmena všetkých obalových konštrukcií rodinného domu. Aj v tomto prípade je však potrebné splniť všetky vyššie uvedené zákonné podmienky, t. j. aj všetky neobnovované/nevymieňané stavebné konštrukcie musia mať súčiniteľ prechodu tepla nižší alebo rovný ako je maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy (druhý stĺpec Umax tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540-2).

Preukázanie zákonných podmienok

Rodinný dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie, t. j. jeho primárna energia je v energetickej triede A0.

Súčiniteľ prechodu tepla stavebných konštrukcií (obvodový plášť, strešný plášť, vonkajšie otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom) musí byť menší alebo rovný ako normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie podľa slovenskej technickej normy (piaty stĺpec Ur2 tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540-2) platná od 01. 01. 2021.

Celková podlahová plocha rodinného domu sa zistí z vonkajších rozmerov budovy podľa slovenskej technickej normy (STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov, Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie, Národná príloha) bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií. Určuje sa pomocou teplovýmenného obalu vymedzujúceho priestory s upravovanými vnútornými podmienkami a priestory s neupravovanými podmienkami (exteriér, nevykurované miestnosti a podlažia,...). Požiadavka je splnená, ak je celková podlahová plocha rodinného domu najviac 200 m2.

Rozsah projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia rodinného domu musí obsahovať návrh technického riešenia výstavby rodinného domu a musí z nej byť možné overiť splnenie všetkých zákonných podmienok pre poskytnutie príspevku.

Projektová dokumentácia rodinného domu predkladaná ako súčasť žiadosti by mala obsahovať najmä:

  • technickú správu,
  • výkresovú časť: pôdorysy všetkých podlaží, rez objektom, pohľady, situáciu.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE