Skip

Podmienky poskytnutia príspevku

1

Pozrite si podmienky poskytnutia príspevku kladené na rodinný dom

Nachádza sa na území Slovenskej republiky

Objekt musí byť v zmysle stavebného zákona rodinným domom, nie napr. chata, a na jeho adrese nesmie byť zapísané sídlo právnickej osoby, resp. miesto podnikania fyzickej osoby.

Napr. pri žiadosti podanej v roku 2020 je podmienka splnená, ak bol rodinný dom právoplatne skolaudovaný v rokoch 2018, 2019 a 2020.

Na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý tento príspevok na základe žiadosti podanej v predchádzajúcich výzvach, úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov.

Medzi ďalšie podporné programy patrí napr. program Zelená domácnostiam zameraný na obnoviteľné zdroje energie, dotácie na komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok poskytovaných Ministerstvom kultúry SR a pod.

2

Skolaudujte nový rodinný dom a zapíšte ho do katastra nehnuteľností

Pre overenie vlastníctva rodinného domu je potrebné, aby bol skolaudovaný rodinný dom v čase podania žiadosti o príspevok zapísaný na liste vlastníctva. Zápis rozostavanej stavby nie je dostatočný.

3

Skompletizujte si povinné prílohy k žiadosti

Čo by mala dokumentácia obsahovať sa dočítate v časti Pre projektantov.

NIE JE POTREBNÉ PREDKLADAŤ SADU OVERENÚ V STAVEBNOM KONANÍ.

Predkladá sa kópia kolaudačného rozhodnutia novostavby rodinného domu s vyznačenou právoplatnosťou.

Fotodokumentácia by mala obsahovať fotografie dokončenej stavby z každej strany a fotografie technických zariadení, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť (napr. tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, rekuperácia). Súčasťou môžu byť aj fotografie z realizácie stavby rodinného domu.

  • v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb:

písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov - vzor dostupný na stiahnutie,

  • v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom - vzor dostupný na stiahnutie.

Číslo energetického certifikátu sa vyplní pri podaní elektronickej žiadosti.

Ministerstvo si jeho vypracovanie a údaje rozhodujúce pre poskytnutie príspevku overí v centrálnej evidencii energetických certifikátov.

Upozornenie

V konaní o poskytnutí príspevku sa vychádza z predloženej žiadosti vrátane príloh, pričom konečné rozhodnutie musí byť preskúmateľné ešte niekoľko rokov po jeho vydaní. Doručená žiadosť vrátane príloh tak aj po rozhodnutí zostane súčasťou spisu ministerstva a nebude vrátená žiadateľovi.

4

Vyplňte elektronickú žiadosť o príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie 

Elektronickú žiadosť nájdete v sekcii Podanie žiadosti. Pri vypĺňaní elektronického formulára žiadosti postupujte podľa Manuálu.

Žiadosť je možné vyplniť len ak je aktívna výzva na daný typ žiadosti a nebol naplnený limit.

5

Doručte ministerstvu žiadosť o príspevok spolu s povinnými prílohami v listovej podobe

Po záväznom odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť vytlačiť a podpísanú spolu s prílohami podať na poštovú prepravu alebo doručiť do podateľne ministerstva do 10 pracovných dní.

Pre zjednodušenie komunikácie s ministerstvom uvádzajte vždy identifikačné číslo žiadosti vo formáte napr. N1/2019/501.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Úradné hodiny v podateľni
Pondelok – Piatok:
8:00 – 15:30 hod.

6

Kontrola žiadosti pracovníkmi ministerstva

Overuje sa, či žiadosť obsahuje všetky povinné prílohy, ktoré preukazujú splnenie zákonných podmienok. Ak tomu tak nie je, ministerstvo vyzve žiadateľa na ich doplnenie. Prílohy je nutné doplniť v zákonom stanovenej lehote (10 pracovných dní), inak sa konanie o poskytnutí príspevku zastaví.

7

Vydanie rozhodnutia o poskytnutí príspevku

Po posúdení kompletnej žiadosti ministerstvo vydá jedno z týchto rozhodnutí:

  • rozhodnutie o poskytnutí príspevku. Po prevzatí rozhodnutia odporúčame skontrolovať číslo účtu, na ktorý bude poskytnutý príspevok.
  • rozhodnutie o neposkytnutí príspevku, v prípade, ak žiadosť nespĺňa niektorú zo zákonných podmienok, ministerstvo vydá rozhodnutie o neposkytnutí príspevku.

8

Poskytnutie príspevku

Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po 15 dňoch od jeho doručenia. V prípade, ak voči rozhodnutiu nemáte námietky, túto lehotu môžete skrátiť vzdaním sa práva odvolania - vzor dostupný na stiahnutie.
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia bude v lehote 60 dní poskytnutý príspevok bezhotovostným prevodom na účet uvedený v rozhodnutí.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE