Skip

Z Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie vyplýva, že túto úroveň budú musieť dosiahnuť všetky nové budovy, pri ktorých bola žiadosť o vydanie stavebného povolenia podaná po 31. decembri 2020.

Ako rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov.

Účel príspevku

Pre zintenzívnenie výstavby týchto stavieb sa s účinnosťou od 1. mája 2019 zaviedol nový príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, ktorý má motivovať vlastníkov k ich výstavbe.

Výška príspevku

Výška príspevku pri splnení zákonných podmienok je 8000 eur.

Podmienky poskytnutia príspevku

Rodinný dom musí spĺňať tieto podmienky:

Nachádza sa na území Slovenskej republiky

Objekt musí byť v zmysle stavebného zákona rodinným domom, nie napr. chata, a na jeho adrese nesmie byť zapísané sídlo právnickej osoby, resp. miesto podnikania fyzickej osoby.

Napr. pri žiadosti podanej v roku 2020 je podmienka splnená, ak bol rodinný dom právoplatne skolaudovaný v rokoch 2018, 2019 a 2020.

Na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý tento príspevok na základe žiadosti podanej v predchádzajúcich výzvach, úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov.

Medzi ďalšie podporné programy patrí napr. program Zelená domácnostiam zameraný na obnoviteľné zdroje energie, dotácie na komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok poskytovaných Ministerstvom kultúry SR a pod.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE