Skip

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie v roku 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu v roku 2021 v súčasnosti nepripravuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie (A0).

Prípadné prehodnotenie môže nastať v III. štvrťroku 2021 podľa vývoja ostatných podporných programov v oblasti bytovej politiky.

Ukončenie výzvy č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

V nadväznosti na výzvu č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 200 žiadostí dňa 01. júla 2020.

Viac tu: https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/druhe-kolo-ziadosti-o-prispevky-na-domy-s-takmer-nulovou-potrebou-energie-sa-naplnilo-za-25-minut?fbclid=IwAR1S_OdWQZkcx9M4CkNuAPahwfxPI0tPKWKh3soKZ6zm2Ms9WHd587YiZyM

Vyhlásenie výzvy č. N3/2020 sa predpokladá v IV. stvrťroku 2020.

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16. októbra 2019 bol schválený zákon č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona nadobudne účinnosť 10. marca 2020.

Okrem iných úprav priamo nesúvisiacich s podporou rodinných domov nastali zmeny v dvoch podmienkach pre poskytnutie príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, a to:

  • § 9ea ods. 1 písm. c) zákona právoplatného kolaudačného rozhodnutia, doteraz museli mať stavby kolaudačné rozhodnutie právoplatné po 31. decembri 2014, po novom to bude najskôr dva roky pred rokom podania žiadosti (ak sa podá žiadosť v roku 2020, tak právoplatné kolaudačné rozhodnutie musí byť vydané v rokoch 2018 až 2020), a
  • spresnila sa podmienka, ktorá upravuje financovanie prác na rodinnom dome z viacerých finančných inštitúcií. Podľa schválenej úpravy zákona bude možné príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie poskytnúť, ak na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, podpora podľa osobitného predpisu (ŠFRB), verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov (napr. program Zelená domácnostiam).

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu č. Z6/2020 a výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie č. N2/2020 sa predpokladá v II. štvrťroku 2020.

Ukončenie výzvy č. N1/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

V nadväznosti na prvú výzvu č. N1/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 500 žiadostí dňa 15. októbra 2019.

Vyhlásenie výzvy č. N2/2020 sa predpokladá v II. štvrťroku 2020.

Dni energie a ekológie na Slovensku 2019

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení oddelením projektov zatepľovania rodinných domov sa zúčastní 6. ročníka podujatia Dni energie a ekológie na Slovensku 2019, ktoré sa uskutoční v troch mestách v čase od 10.00 - 17.00 hod. V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky ohľadom získania príspevku na zateplenie staršieho rodinného domu a príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

 

Zavítame do miest:

4. júna 2019 - Žilina - Námestie A. Hlinku

4. júna 2019 - Žilina - Námestie A. Hlinku

6. júna 2019 - Banská Bystrica - Námestie SNP

8. júna 2019 - Bratislava - OC IKEA

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke www.energiepevas.sk.

 

Fotografie z podujatia nájdete na stránke https://energieprevas.sk/dens-2019

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dňa 1. mája 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 96/2019, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne dňa 1. mája 2019 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov.

Cieľom zmeny zákona je upraviť podmienky pre získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov a zaviesť podporu pre nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu č. Z5/2019 sa predpokladá v druhej polovici mája 2019.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie č. N1/2019 sa predpokladá v auguste 2019.

Novela zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky schválila 9. januára 2019 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súčasnosti je vládny návrh zákona s predpokladanou účinnosťou od 1. mája 2019 predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, vzhľadom na to podmienky uvedené v návrhu budú platné až po schválení zákona.

Cieľom novely zákona je zatraktívniť podmienky pre získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov a súčasne podporovať výstavbu rodinných domov, ktoré splnia požiadavky budov s takmer nulovou potrebou energie. O pripravovaných zmenách sa viac dočítate tu. V nadväznosti na uvedené sa vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu a príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie predpokladá v II. štvrťroku 2019, po schválení novely zákona.

Ukončenie výzvy č. 4/2018 na predkladanie žiadostí

V nadväznosti na štvrtú výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 31. augusta 2018. Vyhlásenie výzvy č. 5/2019 sa predpokladá v II. štvrťroku 2019.

Dni energie a ekológie na Slovensku 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení oddelením projektov zatepľovania rodinných domov sa zúčastní 5. ročníka podujatia Dni energie a ekológie na Slovensku 2018, ktoré sa uskutoční v troch mestách v čase od 10.00 - 17.00 hod. V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky ohľadom získania príspevku na zateplenie rodinného domu. Zavítame do miest: 2. júna 2018 - Bratislava - OD IKEA; 6. júna 2018 - Žilina - Námestie A. Hlinku; 8. júna 2018 - Banská Bystrica - Námestie SNP. Hlavnou myšlienkou podujatia je šírenie poznatkov o zelených technológiách, úsporách energie a udržateľnej doprave na námestiach a v obchodných centrách. Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke http://energieprevas.sk/dens-2018.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

Prihláste sa na odber noviniek

logo ministerstva dopravy
HORE