Skip

Prerušenie poskytovania príspevku na zateplenie starších rodinných domov

V roku 2021 bol schválený Plán obnovy a odolnosti SR, v rámci ktorého je vyčlenených viac ako 528 mil. eur na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov. Rozhodnutím vlády SR bolo vykonávateľom tohto opatrenia poverené Ministerstvo životného prostredia SR, presnejšie Slovenská agentúra životného prostredia.

Pre efektívne vynaloženie finančných prostriedkov a zamedzenie možnosti duplicitného financovania Ministerstvo dopravy a výstavby SR nebude počas poskytovania podpory na obnovu rodinných domov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR (do konca roku 2026) vyhlasovať nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie starších rodinných domov. Aktuálne zarezervovaných príspevkov sa tieto skutočnosti netýkajú.

Informácie o podpore na obnovu rodinných domov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj kontaktný formulár, sú dostupné na internetovej stránke www.obnovdomov.sk, ktorú prevádzkuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Budúcnosť príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje pre rodinné domy postavené po 31. decembri 2020 minimálnu požiadavku dosiahnuť úroveň budovy s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda primárnej energie A0).

Vzhľadom na to, že podmienky ustanovené v platnom znení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú nastavené na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie, Ministerstvo dopravy a výstavby SR nepripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na tento typ príspevku. V legislatívnom procese nie je úprava podmienok a ani príprava nového typ podpory pre nové rodinné domy.

Nové rodinné domy však môžu využiť podporu od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci programu Zelená domácnostiam II, a to na obstaranie technológie využívajúcej obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach. 

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie v roku 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu v roku 2021 v súčasnosti nepripravuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie (A0).

Prípadné prehodnotenie môže nastať v III. štvrťroku 2021 podľa vývoja ostatných podporných programov v oblasti bytovej politiky.

Ukončenie výzvy č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

V nadväznosti na výzvu č. N2/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 200 žiadostí dňa 01. júla 2020.

Viac tu: https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/druhe-kolo-ziadosti-o-prispevky-na-domy-s-takmer-nulovou-potrebou-energie-sa-naplnilo-za-25-minut?fbclid=IwAR1S_OdWQZkcx9M4CkNuAPahwfxPI0tPKWKh3soKZ6zm2Ms9WHd587YiZyM

Vyhlásenie výzvy č. N3/2020 sa predpokladá v IV. stvrťroku 2020.

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16. októbra 2019 bol schválený zákon č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona nadobudne účinnosť 10. marca 2020.

Okrem iných úprav priamo nesúvisiacich s podporou rodinných domov nastali zmeny v dvoch podmienkach pre poskytnutie príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, a to:

  • § 9ea ods. 1 písm. c) zákona právoplatného kolaudačného rozhodnutia, doteraz museli mať stavby kolaudačné rozhodnutie právoplatné po 31. decembri 2014, po novom to bude najskôr dva roky pred rokom podania žiadosti (ak sa podá žiadosť v roku 2020, tak právoplatné kolaudačné rozhodnutie musí byť vydané v rokoch 2018 až 2020), a
  • spresnila sa podmienka, ktorá upravuje financovanie prác na rodinnom dome z viacerých finančných inštitúcií. Podľa schválenej úpravy zákona bude možné príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie poskytnúť, ak na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, podpora podľa osobitného predpisu (ŠFRB), verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov (napr. program Zelená domácnostiam).

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu č. Z6/2020 a výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie č. N2/2020 sa predpokladá v II. štvrťroku 2020.

Ukončenie výzvy č. N1/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

V nadväznosti na prvú výzvu č. N1/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 500 žiadostí dňa 15. októbra 2019.

Vyhlásenie výzvy č. N2/2020 sa predpokladá v II. štvrťroku 2020.

Dni energie a ekológie na Slovensku 2019

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení oddelením projektov zatepľovania rodinných domov sa zúčastní 6. ročníka podujatia Dni energie a ekológie na Slovensku 2019, ktoré sa uskutoční v troch mestách v čase od 10.00 - 17.00 hod. V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky ohľadom získania príspevku na zateplenie staršieho rodinného domu a príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

 

Zavítame do miest:

4. júna 2019 - Žilina - Námestie A. Hlinku

4. júna 2019 - Žilina - Námestie A. Hlinku

6. júna 2019 - Banská Bystrica - Námestie SNP

8. júna 2019 - Bratislava - OC IKEA

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke www.energiepevas.sk.

 

Fotografie z podujatia nájdete na stránke https://energieprevas.sk/dens-2019

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dňa 1. mája 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 96/2019, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne dňa 1. mája 2019 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov.

Cieľom zmeny zákona je upraviť podmienky pre získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov a zaviesť podporu pre nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu č. Z5/2019 sa predpokladá v druhej polovici mája 2019.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie č. N1/2019 sa predpokladá v auguste 2019.

Novela zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky schválila 9. januára 2019 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súčasnosti je vládny návrh zákona s predpokladanou účinnosťou od 1. mája 2019 predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, vzhľadom na to podmienky uvedené v návrhu budú platné až po schválení zákona.

Cieľom novely zákona je zatraktívniť podmienky pre získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov a súčasne podporovať výstavbu rodinných domov, ktoré splnia požiadavky budov s takmer nulovou potrebou energie. O pripravovaných zmenách sa viac dočítate tu. V nadväznosti na uvedené sa vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu a príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie predpokladá v II. štvrťroku 2019, po schválení novely zákona.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE