Skip

Vyberte oblasť otázok podľa typu podpory:

Zateplenie starších
rodinných domov

Nové rodinné domy s takmer
nulovou potrebou energie

Žiadateľ

V plnomocenstve by sa mali uvádzať skutočné údaje. Ak notár pri overení zároveň uvedie aj údaje z občianskeho preukazu, ktoré budú iné ako v plnomocenstve, tak bude najlepšie, ak ten nesúlad vysvetlíte v sprievodnom liste.

V súlade s § 9d zákona č. 555/2005 Z. z. žiadateľom o poskytnutie príspevku môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie,
 • ktorá je vlastníkom rodinného domu,
 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Podľa listu vlastníctva vlastníte každý zvlášť podiel vo výške 1/2, vypĺňate teda tlačivo: Písomný súhlas spoluvlastníkov s podaním žiadosti a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku.

Adresu trvalého pobytu manželky uvediete skutočnú, t.j. v danom rodinnom dome.

Ak je rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek z manželov, pričom je povinný predložiť aj písomný súhlas druhého manžela s podaním takejto žiadosti. Podpis druhého manžela na tejto listine musí byť úradne overený.

Zákon neupravuje povinnosť mať trvalý pobyt v zatepľovanom rodinnom dome. Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie nie je rozhodujúce, či žiadateľ má alebo nemá v zatepľovanom rodinnom dome trvalý pobyt. Je však potrebné, aby ste boli jeho vlastníkom a rodinný dom bol využívaný na bývanie.

Majiteľ domu môže splnomocniť inú osobu na vybavovanie potrebných záležitostí súvisiacich s príspevkom na zatepľovanie. Plná moc ale musí byť koncipovaná tak, aby boli splnené všetky zákonné podmienky. Upozorňujeme, že jednou zo zákonných podmienok je existencia trvalého pobytu na území SR.

Pokiaľ máte v zatepľovanom rodinnom dome len sídlo živnosti, preukážete jeho využívanie iba na bývanie a nie na podnikanie, môžete si požiadať o príspevok. Žiadosť bude obsahovať vyhlásenie žiadateľa, že rodinný dom je výlučne využívaný na bývanie. Ministerstvo toto vyhlásenie bude overovať v dostupných registroch.

V prípade, že máte v rodinnom dome prevádzku firmy/živnosti, nebude možné požiadať o príspevok na zateplenie tohto rodinného domu.

V prípade, ak bude v čase podania žiadosti v zatepľovanom rodinnom dome sídlo firmy, na zateplenie takéhoto rodinného domu nebude možné poskytnúť príspevok. Odporúčame zmeniť sídlo firmy, napr. na adresu prenajímaných priestorov. Ministerstvo neskúma, či pred podaním žiadosti bolo v rodinnom dome sídlo spoločnosti.

Zhotoviteľ

O príspevok je možné požiadať na práce začaté po 31. decembri 2014, ktoré boli realizované aj svojpomocne. Je však potrebné spolu s ostatnými prílohami žiadosti naďalej predložiť kópiu vyhlásenia o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného výrobcom systému, aplikovaného na obvodový plášť rodinného domu.

Pri zateplení rodinného domu je potrebné postupovať v súlade s projektovou dokumentáciou zateplenia rodinného domu a v súlade s vyhlásením o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného výrobcom systému (tepelnoizolačný systém, ktorý bude aplikovaný na obvodové steny rodinného domu).

Pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu nie je rozhodujúce, v akej krajine boli vyrobené stavebné materiály a iné použité výrobky.

Vek rodinného domu

Vami uvádzané informácie týkajúce sa rodinného domu nie sú prekážkou pre získanie príspevku na zateplenie. Predpokladáme, že ste kúpili rodinný dom, ktorý bol od uvedeného roku kolaudácie užívaný ako rodinný dom a je takto vedený aj v liste vlastníctva.

Pre podanie žiadosti nerozhoduje, ako dlho ste vlastníkmi RD ale či je starší ako 10 rokov. Jednou z príloh žiadosti je doklad, ktorý preukazuje, že rodinný dom je využívaný na bývanie viac ako 10 rokov.

Vek budovy je možné preukázať rôznymi dokumentmi, ako sú napr.:

 • kolaudačné rozhodnutie,
 • rozhodnutie o pridelení súpisného čísla (obecný/mestský úrad),
 • zmluva o nadobudnutí rodinného domu, ktorej vklad bol povolený 10 rokov pred realizáciou zateplenia,
 • list vlastníctva, z ktorého vyplýva, že vklad predmetnej stavby bol 10 rokov pred realizáciou zateplenia,
 • vyjadrenie obce/mesta o veku rodinného domu, v ktorom bude jednoznačne označená stavba a uvedené, kedy bola podľa dostupných podkladov obce/mesta stavba daná do užívania, pričom obec/mesto uvedie, z akých listín vychádzala,
 • iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva dátum, kedy bola predmetná stavba daná do užívania a bola užívaná na bývanie.

Do oprávnených nákladov je možné započítať aj tepelnoizolačný systém a otvorové konštrukcie osadené v rámci novozhotovovaných stavebných konštrukcií.

Pre výšku príspevku určenú podľa teplovýmenných plôch konštrukcií sa však vychádza iba z plôch zatepľovaných konštrukcií, t.j. z konštrukcií, ktoré existovali a na ktorých sa dodatočne zlepšili ich tepelnoizolačné vlastnosti.

Typ rodinného domu

Ak bol Vami spomenutý rodinný dom kolaudovaný ako rodinný dom, nie ako chata alebo rekreačná budova, a je tak aj vedený v katastri nehnuteľností, je možné požiadať o príspevok na zateplenie tohto rodinného domu.

V prípade splnenia všetkých podmienok nie je pre poskytnutie príspevku rozhodujúce, či sa žiada príspevok na samostatne stojaci rodinný dom alebo na dvojdom. V prípade dvojdomu je potrebné preukázať, že sa skladá z dvoch právne samostatných rodinných domov, každý z týchto domov musí mať pridelené súpisné číslo. Toto sa overuje vo výpise z katastra nehnuteľností. Ak ide o jeden rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, rodinný dom ako celok musí splniť zákonné podmienky, najmä celkovú podlahovú plochu.

Ako vyplýva z názvu, príspevok je určený na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného, nie bytového domu. Na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytových domov sú iné formy podpory, napríklad zvýhodnený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý je možné využiť na celkovú obnovu až do výšky 75 % oprávnených nákladov. V Štátnom fonde rozvoja bývania je tiež zavedená pozitívna motivácia, a to, okrem nízkeho úroku, aj možnosť odpustenia časti istiny úveru, ak sú po zateplení dosiahnuté lepšie tepelnoizolačné schopnosti stavebných konštrukcií bytového domu.

Z kolaudačného rozhodnutia musí byť zrejmé, na aký účel sa daná budova bude využívať. Súčasne žiadateľ bude musieť vyhlásiť, že rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie a nie je sídlom firmy, resp. nie je využívaný na iný účel. Ministerstvo pri posudzovaní žiadostí túto skutočnosť bude overovať z verejne dostupných registrov.

Veľkosť rodinného domu

Celková podlahová plocha budovy sa zisťuje z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií podľa technickej normy STN EN IO 13790/NA. Pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží, situovanie vykurovaných/nevykurovaných priestorov v stavbe a ich riešenie ich tepelnej ochrany a pod.

Pre overenie splnenia limitu plochy Vám odporúčame kontaktovať Vášho projektanta, nakoľko jej veľkosť overujeme pri žiadosti podanej pred realizáciou zateplenia z projektového energetického hodnotenia (tepelnotechnického posúdenia), ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie rodinného domu.

Pri jednopodlažnom rodinnom dome má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome - overuje sa z energetického certifikátu, resp. z projektového energetického hodnotenia. 

Podľa § 9e ods. 1 písm. e) zákona č. 555/2005 Z. z. celková podlahová plocha rodinného domu pre poskytnutie príspevku môže byť najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome. Na rodinný dom s väčšou celkovou podlahovou plochou nemôže byť poskytnutý príspevok.

Celková podlahová plocha je zákonom stanovená podmienka. Celková podlahová plocha sa nepočíta nutne iba z vonkajších rozmerov rodinného domu. Pri výpočte sa zohľadňuje veľa faktorov, okrem rozmerov je to poloha vykurovaných a nevykurovaných priestorov v objekte. Nakoľko je každý dom jedinečný, celkovú podlahovú plochu posudzuje projektant a uvádza ju v projektovom energetickom hodnotení. Preto odporúčame konzultáciu s projektantom.

Podľa uvedeného popisu by pre tento rodinný dom mal byť limit celkovej podlahovej plochy 300 m2. Presnú informáciu získate po konzultácii s projektantom, ktorý v súlade s platnými predpismi vypočíta celkovú podlahovú plochu.

Termín realizácie zateplenia

O príspevok bude možné požiadať na práce začaté po 31. decembri 2014. Na práce vykonané pred daným termínom nebude možné poskytnúť príspevok.

V prípade splnenia všetkých podmienok by ste mohli požiadať o príspevok na zateplenie, avšak len na tie práce, ktoré boli začaté po 31. decembri 2014. Súčasne projekt musí preukázať, že už zateplené konštrukcie spĺňajú normové hodnoty.

O príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu bude možné požiadať iba jedenkrát počas doby životnosti rodinného domu. Preto odporúčame zrealizovať aj obnovu ďalších stavebných konštrukcií a následne požiadať o poskytnutie príspevku jednou žiadosťou, do ktorej je možné zahrnúť aj náklady za výmenu okien, ktorá bola realizovaná v roku 2015.

Doklady - prílohy k žiadosti

Rozsah príloh sa líši podľa toho, či žiadosť o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bude predložená pred alebo až po realizácii zateplenia rodinného domu. Z dôvodu zabezpečenia kvality zateplenia rodinného domu je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu, vrátane projektového energetického hodnotenia, doklady preukazujúce vlastníctvo, vrátane postavenia vlastníkov rodinného domu, doklady zateplenia rodinného domu preukazujúce kvalitu realizácie zateplenia podľa slovenskej technickej normy. Po ukončení zateplenia rodinného domu je potrebné predložiť číslo energetického certifikátu, doklady o úhrade zateplenia a fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu. Zoznam príloh je uvedený na stránke Zoznam príloh.

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku musí byť aj projekt zateplenia rodinného domu, a to v takom rozsahu, aby z neho bolo možné overiť všetky potrebné skutočnosti (plochy, materiály, systém zateplenia ...). V prípade, ak máte pôvodný projekt z roku 1978, ten s najväčšou pravdepodobnosťou neobsahuje navrhnutý spôsob zateplenia vyhovujúci súčasným požiadavkám, a je teda potrebné na takýto návrh projekt prispôsobiť. Nakoľko súčasťou projektu budú musieť byť aj ďalšie požadované doklady, ako projektové energetické hodnotenie, odporúčame kontaktovať projektanta.

Vyhláška obsahuje aj náležitosti žiadosti a minimálny rozsah príloh, ak sa o príspevok žiada pred zateplením. Súčasťou žiadosti však musí byť projektová dokumentácia, aby bolo možné posúdiť splnenie zákonných podmienok. Na základe žiadosti s minimálnym rozsahom príloh ministerstvo rozhodne o rezervácii príspevku, ktorý však bude poskytnutý až po zateplení a doložení zostávajúcich dokladov. Jedným z nich je napríklad aj energetický certifikát, t. j. ten sa bude dokladovať až po zateplení, kedy už budete vedieť, ako bolo rozhodnuté v predbežnom posúdení.

V konaní o poskytnutí príspevku sa vychádza z predloženej žiadosti vrátane príloh, pričom konečné rozhodnutie musí byť preskúmateľné ešte niekoľko rokov po jeho vydaní. Doručená žiadosť vrátane príloh tak aj po rozhodnutí zostane súčasťou spisu ministerstva a nebude vrátená žiadateľovi.

Účel / rozsah použitia

Okrem priamych nákladov na zdroj tepla je možné do oprávnených nákladov započítať súvisiace práce, t. j. najmä demontáž a montáž nového zariadenia. Bojler a vykurovacie telesá sa do nákladov nezapočítavajú.

Ak sa nezhoršia pôvodne uvažované vlastnosti a vyžadovaná skladba, tak je možné zameniť niektoré materiály voči projektu/predbežnému rozpočtu. Odporúčame si to vždy pred zmenou overiť u projektanta a tiež tieto zmeny následne uviesť v sprievodnom liste (pre jednoduchšiu kontrolu).

V pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR nie je poskytovanie príspevku na dokončenie rozostavaného rodinného domu. Na obstaranie rodinného domu je možné získať výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ak spĺňate podmienky  ustanovené v zákone č. 150/2013 Z. z. Podrobnosti o tomto type podpory Vám poskytnú zamestnanci mestského úradu v sídle okresu.

Príspevok na zateplenie rodinného domu bude možné poskytnúť na tie stavebné konštrukcie, ktoré sú predmetom zatepľovania a spĺňajú hodnoty podľa slovenskej technickej normy. V prípade, ak sa nezatepľuje celá tepelná obálka budovy, ostatné konštrukcie musia spĺňať aspoň minimálne požadované hodnoty podľa slovenskej technickej normy. Súčasne však súčasťou projektového riešenia musí byť odôvodnenie, prečo sa tieto konštrukcie nezatepľujú. Znamená to, že po zrealizovaní zateplenia musia byť v súlade s platnou technickou normou všetky stavebné konštrukcie tvoriace obálku rodinného domu.

O príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie je možné poskytnúť len v spojitosti s príspevkom na zateplenie. Je potrebné uviesť, že technické podmienky sa v rámci jednotlivých rokov podľa platnej technickej normy menia a mohla by nastať situácia, kedy by podporená dokumentácia nemusela byť vyhovujúca.

Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií určených normou je potrebné dodržať. Tá však neurčuje hrúbky izolačného materiálu. Projektant na základe podkladov vypočíta potrebnú hrúbku izolácie.

Podpora zatepľovania rodinných domov vychádza zo záujmu štátu na zlepšenie tepelnotechnických vlastnosti stavebných konštrukcií rodinného domu, predĺženie životnosti rodinných domov, zníženie výdavkov domácnosti na energie a súčasne znížení potreby energií. Samotná výmena okien bez zlepšenia tepelnoizolačných vlastností ostatných konštrukcií znamená, že pravdepodobne nebudú splnené hygienické parametre (vznik plesní). Samozrejme s výnimkou, že niektoré stavebné konštrukcie spĺňajú požiadavky platnej technickej normy. Na otázku, aké vlastnosti dosahujú stavebné konštrukcie uvedeného rodinného domu, vie dať odpoveď projektant a tieto musia byť následne preukázané pri podaní žiadostí o poskytnutie príspevku.

V prípade, ak sa žiadateľ rozhodne nevyregulovať vykurovací systém po ukončení zateplenia, táto skutočnosť nebude dôvodom pre neposkytnutie príspevku. Je však potrebné vziať do úvahy povinnosti vlastníka budovy vyplývajúce z § 8 zákona 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

Po poskytnutí príspevku nie je žiadna podmienka minimálnej dĺžky vlastníctva rodinného domu, príspevok teda nie je potrebné vrátiť.

Žiadateľ

V plnomocenstve by sa mali uvádzať skutočné údaje. Ak notár pri overení zároveň uvedie aj údaje z občianskeho preukazu, ktoré budú iné ako v plnomocenstve, tak bude najlepšie, ak ten nesúlad vysvetlíte v sprievodnom liste.

V súlade s § 9d zákona č. 555/2005 Z. z. žiadateľom o poskytnutie príspevku môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie,
 • ktorá je vlastníkom rodinného domu,
 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Podľa listu vlastníctva vlastníte každý zvlášť podiel vo výške 1/2, vypĺňate teda tlačivo: Písomný súhlas spoluvlastníkov s podaním žiadosti a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku.

Adresu trvalého pobytu manželky uvediete skutočnú, t.j. v danom rodinnom dome.

Ak je rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek z manželov, pričom je povinný predložiť aj písomný súhlas druhého manžela s podaním takejto žiadosti. Podpis druhého manžela na tejto listine musí byť úradne overený.

Zákon neupravuje povinnosť mať trvalý pobyt v predmetnom rodinnom dome. Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie príspevku nie je rozhodujúce, či žiadateľ má alebo nemá v rodinnom dome trvalý pobyt. Je však potrebné, aby ste boli jeho vlastníkom a rodinný dom bol využívaný na bývanie.

Majiteľ domu môže splnomocniť inú osobu na vybavovanie potrebných záležitostí súvisiacich s príspevkom na rodinný dom. Plná moc ale musí byť koncipovaná tak, aby boli splnené všetky zákonné podmienky. Upozorňujeme, že jednou zo zákonných podmienok je existencia trvalého pobytu na území SR.

Pokiaľ máte v rodinnom dome len sídlo živnosti, preukážete jeho využívanie iba na bývanie a nie na podnikanie, môžete si požiadať o príspevok. Žiadosť bude obsahovať vyhlásenie žiadateľa, že rodinný dom je výlučne využívaný na bývanie. Ministerstvo toto vyhlásenie bude overovať v dostupných registroch.

V prípade, že máte v rodinnom dome prevádzku firmy/živnosti, nebude možné požiadať o príspevok na tento rodinný dom.

V prípade, ak bude v čase podania žiadosti v rodinnom dome sídlo firmy, na tento rodinný dom nebude možné poskytnúť príspevok. Odporúčame zmeniť sídlo firmy, napr. na adresu prenajímaných priestorov. Ministerstvo neskúma, či pred podaním žiadosti bolo v rodinnom dome sídlo spoločnosti.

Zhotoviteľ

Pre poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie nie sú stanovené žiadne požiadavky na spoločnosť realizujúcu výstavbu rodinného domu.

Ministerstvo neskúma, kto realizuje rodinný dom, výber realizátora je teda plne v kompetencii vlastníka rodinného domu.

Vek rodinného domu

Podľa zákona 555/2005 Z. z. (v znení účinnom od 10. 03. 2020) príspevok na rodinný dom možno poskytnúť, ak právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané najskôr v druhom kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok. To znamená, že pre žiadosti podané v roku 2020 je potrebné, aby bol rodinný dom právoplatne skoluadovaný najskôr v roku 2018.

Zákon č. 555/2005 Z. z. neurčuje, na koľko rodinných domov môže žiadateľ podať žiadosť o príspevok na rodinný dom. Ak spĺňate všetky ostatné podmienky zákona, môžete podať aj viac žiadostí v jednej výzve.

Typ rodinného domu

V prípade splnenia všetkých podmienok nie je pre poskytnutie príspevku rozhodujúce, či sa žiada príspevok na samostatne stojaci rodinný dom alebo na dvojdom. V prípade dvojdomu je potrebné preukázať, že sa skladá z dvoch právne samostatných rodinných domov, každý z týchto domov musí mať pridelené súpisné číslo. Toto sa overuje vo výpise z katastra nehnuteľností. Ak ide o jeden rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, rodinný dom ako celok musí splniť zákonné podmienky, najmä celkovú podlahovú plochu.

Ako vyplýva z názvu, príspevok je rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, nie na bytový dom.

Z kolaudačného rozhodnutia musí byť zrejmé, na aký účel sa daná budova bude využívať. Súčasne žiadateľ bude musieť vyhlásiť, že rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie a nie je sídlom firmy, resp. nie je využívaný na iný účel. Ministerstvo pri posudzovaní žiadostí túto skutočnosť bude overovať z verejne dostupných registrov.

Veľkosť rodinného domu

Žiadosť sa vzťahuje na jeden rodinný dom a podmienky získania príspevku tiež na jeden dom, čiže ak požiadate o príspevok na viac RD, každý jeden RD bude osobitne posúdený.

Príspevok na RD možno poskytnúť, ak celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m2. Zákon neumožňuje výnimku z tejto podmienky, Vami uvedená plocha ju teda nespĺňa.

Doklady - prílohy k žiadosti

Predložená projektová dokumentácia je dostatočná, ak obsahuje časť architektúra, čiže najmä technickú správu, pôdorysy, rezy, pohľady, situáciu.

Projektová dokumentácia síce musí byť originálom alebo úradne osdvečenou kópiou, avšak nie je potrebné, aby to bola sada overená v stavebnom konaní.

V konaní o poskytnutí príspevku sa vychádza z predloženej žiadosti vrátane príloh, pričom konečné rozhodnutie musí byť preskúmateľné ešte niekoľko rokov po jeho vydaní. Doručená žiadosť vrátane príloh tak aj po rozhodnutí zostane súčasťou spisu ministerstva a nebude vrátená žiadateľovi.

Účel / rozsah použitia

V prípade, ak ste realizovali dodatočné zásahy pre zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu po jeho kolaudácii, a tieto budete mať potvrdené novým energetickým certifikátom a fotodokumentáciou, bude možné ich akceptovať pre overenie splnenia zákonných podmienok. Odporúčame kontaktovať Vášho projektanta alebo spracovateľa energetického certifikátu, nakoľko výpočet závisí od viacerých faktorov.

V prípade zmien počas realizácie nie je potrebné upraviť projekt, bolo by však vhodné, ak by ste uvedené zmeny popísali v sprievodnom liste, aby bol posudzovateľom zrejmý rozdiel medzi energetickým certifikátom a projektovou dokumentáciou.

Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. (v znení účinnom od 10. 3. 2020) príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť, ak na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol v minulosti poskytnutý tento príspevok, podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov.

Medzi ďalšie podporné programy patrí napr. program Zelená domácnostiam zameraný na obnoviteľné zdroje energie, dotácie na komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok poskytovaných Ministerstvom kultúry SR a pod.

V pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR nie je poskytovanie príspevku na dokončenie rozostavaného rodinného domu. Na obstaranie rodinného domu je možné získať výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ak spĺňate podmienky  ustanovené v zákone č. 150/2013 Z. z. Podrobnosti o tomto type podpory Vám poskytnú zamestnanci mestského úradu v sídle okresu.

Po poskytnutí príspevku nie je žiadna podmienka minimálnej dĺžky vlastníctva rodinného domu, príspevok teda nie je potrebné vrátiť.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 • Námestie slobody č. 6
 • P.O.BOX 100
 • 810 05 Bratislava
 • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE