Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje pre rodinné domy postavené po 31. decembri 2020 minimálnu požiadavku dosiahnuť úroveň budovy s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda primárnej energie A0).

Vzhľadom na to, že podmienky ustanovené v platnom znení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú nastavené na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie, Ministerstvo dopravy a výstavby SR nepripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na tento typ príspevku. V legislatívnom procese nie je úprava podmienok a ani príprava nového typ podpory pre nové rodinné domy.

Nové rodinné domy však môžu využiť podporu od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci programu Zelená domácnostiam II, a to na obstaranie technológie využívajúcej obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach.