Skip

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16. októbra 2019 bol schválený zákon č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona nadobudne účinnosť 10. marca 2020.

Okrem iných úprav priamo nesúvisiacich s podporou rodinných domov nastali zmeny v dvoch podmienkach pre poskytnutie príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, a to:

  • § 9ea ods. 1 písm. c) zákona právoplatného kolaudačného rozhodnutia, doteraz museli mať stavby kolaudačné rozhodnutie právoplatné po 31. decembri 2014, po novom to bude najskôr dva roky pred rokom podania žiadosti (ak sa podá žiadosť v roku 2020, tak právoplatné kolaudačné rozhodnutie musí byť vydané v rokoch 2018 až 2020), a
  • spresnila sa podmienka, ktorá upravuje financovanie prác na rodinnom dome z viacerých finančných inštitúcií. Podľa schválenej úpravy zákona bude možné príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie poskytnúť, ak na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, podpora podľa osobitného predpisu (ŠFRB), verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov (napr. program Zelená domácnostiam).

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu č. Z6/2020 a výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie č. N2/2020 sa predpokladá v II. štvrťroku 2020.

Ukončenie výzvy č. N1/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

V nadväznosti na prvú výzvu č. N1/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie bolo predkladanie žiadostí ukončené naplnením limitu 500 žiadostí dňa 15. októbra 2019.

Vyhlásenie výzvy č. N2/2020 sa predpokladá v II. štvrťroku 2020.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE