Dňa 1. mája 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 96/2019, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne dňa 1. mája 2019 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov.

Cieľom zmeny zákona je upraviť podmienky pre získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov a zaviesť podporu pre nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu č. Z5/2019 sa predpokladá v druhej polovici mája 2019.

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie č. N1/2019 sa predpokladá v auguste 2019.