Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 1. marca 2018 výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2018.Predkladať žiadosti bude možné od 1. apríla 2018 do 31. augusta 2018 alebo naplnenia limitu 500 žiadostí. Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál na vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu ako aj vzory tlačív, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie.