Skip

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 342/2005 Z. z.

Dňa 9. mája 2017 bol schválený zákon č. 144/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (znenie zákona: zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2017 Z. z.). Následne bola dňa 19. mája 2017 schválená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (znenie vyhlášky: vyhláška č. 342/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 145/2017 Z. z.).

Uvedené predpisy nadobudnú účinnosť dňa 15. júna 2017. To znamená, že žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu podané v nasledujúcej výzve na predkladanie žiadostí č. 03/2017 budú posudzované podľa nových podmienok.

Medzi najdôležitejšie novinky patrí: zvýšenie príspevku na zateplenie rodinného domu najviac na 8 000 eur, zvýšenie príspevku najviac na 40 % z oprávnených a uhradených nákladov, do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom, zvýšenie príspevku najviac na 800 eur za náklady spojené s projektovými prácami (vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického certifikátu,...), pričom do sumy je možné zahrnúť aj vypracovanie žiadosti o príspevok, celková výška príspevku môže dosiahnuť až 8 800 eur, zväčšenie celkovej podlahovej plochy viacpodlažného rodinného domu na 300 m2, predĺženie lehoty na predloženie žiadosti o príspevok spolu s potrebnými dokladmi na 10 pracovných dní odo dňa elektronického zaregistrovania sa. Viac informácií nájdete v časti Podpora zatepľovania.

Dni energie na Slovensku 2017

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zastúpení oddelením projektov zatepľovania rodinných domov sa zúčastní 4. ročníka podujatia Dni energie na Slovensku 2017, ktoré sa uskutoční v štyroch mestách v čase od 10.00 – 17.00 hod. V informačnom stánku Vám budú k dispozícii naši zamestnanci, ktorí zodpovedajú Vaše otázky ohľadom získania príspevku na zateplenie rodinného domu. Zavítame do miest: 03. júna 2017 - Bratislava - OC IKEA, 05. júna 2017 - Žilina - Námestie A. Hlinku, 07. júna 2017 - Trnava - OC City Aréna, 09. júna 2017 - Banská Bystrica - Námestie SNP. Hlavnou myšlienkou podujatia je šírenie poznatkov o zelených technológiách, úsporách energie a udržateľnej doprave na námestiach a v obchodných centrách. Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke http://energieprevas.sk/dens-2017.

Vyhlásenie výzvy č. 3/2017 sa predpokladá začiatkom II. polroku 2017

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. mája 2017 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15. júna 2017. Následne po nadobudnutí účinnosti zákona bude vyhlásená výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Spolu s nadobudnutím účinnosti zákona budú zverejnené schválené podmienky a vzorové tlačivá príloh žiadosti v časti Dokumenty na stiahnutie.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE