Skip

Ukončenie výzvy č. 2/2016 na predkladanie žiadostí

V nadväznosti na druhú výzvu č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu bolo predkladanie žiadostí ukončené dňa 6. júla 2016. Vyhlásenie výzvy č. 3/2017 sa predpokladá v II. polroku 2017.

Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 9. mája 2016 výzvu č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016. Predkladať žiadosti bude možné od 9. júna 2016. Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE