Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 16. februára 2016 prvú výzvu č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016. Predkladať žiadosti bude možné od 16. marca 2016. Pre podávanie žiadosti je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení, ktoré sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie.

Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa predpokladá v II. štvrťroku 2016.