Skip

Novinky

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súčasnosti nevyhlasuje nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku.

Viac informácií o príspevku na zateplenie starších rodinných domov

Viac informácií o príspevku na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Postup pri podávaní žiadosti

Krok 1

krok-1_80x60

Počkajte na
vyhlásenie výzvy

Krok 3

krok-3_80x60

Podajte elektronickú žiadosť
(v uvedených termínoch)

Krok 4

krok-4_80x60

Doručte vytlačenú žiadosť
so všetkými prílohami
(do 10 pracovných dní)

Krok 5

krok-5_80x60

Posúdenie žiadostí a vydanie rozhodnutia

Krok 6

krok-6_80x60

Pridelenie príspevku
(alebo rezervácie)

Kto môže požiadať o príspevok?

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu, má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je občanom Európskej únie.

Ak je rodinný dom vo vlastníctve viacerých osôb, tak

  • v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb je potrebné predložiť písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov - vzor dostupný na stiahnutie,
  • v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné predložiť plnomocenstvo druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom - vzor dostupný na stiahnutie.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

  • Námestie slobody č. 6
  • P.O.BOX 100
  • 810 05 Bratislava
  • Slovenská republika

V prípade, že máte otázky, kontaktujte nás

zatepluj@mindop.sk

logo ministerstva dopravy
HORE